Boetes rijtijden en rusttijden verhalen op werknemer?

Boetes rijtijden en rusttijden verhalen op werknemer?

Verhaalsmogelijkheden op werknemer van boete bij schending Rij- en Rusttijden van Beroepsgoederenvervoer

Uitzendbureau Start People heeft onlangs nul op rekest gekregen van de Kantonrechter in Almere, nadat zij een procedure was gestart om een aan haar opgelegde boete wegens overtreding van Rij- en Rusttijdenregelgeving te verhalen op één van haar werknemers. Kun je als werkgever boetes rijtijden en rusttijden verhalen op een werknemer? Lees hier verder.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de werknemer?

Hoofdregel 7:661 lid 1 BW

In de wet is de hoofdregel opgenomen dat een werknemer niet aansprakelijk is voor de schade die hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden heeft toegebracht aan zijn werkgever of aan een derde, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewust roekeloos handelen door de werknemer. De wet bepaalt tevens dat er uitzonderingen mogelijk zijn.

De werkgever is kentekenhouder

Arrest Hoge Raad 13 juni 2008*

De Hoge Raad heeft in 2008 geoordeeld dat een dergelijke uitzondering geldt voor de werknemer die bij de uitvoering van werkzaamheden een verkeersovertreding heeft begaan, waarvoor de boete werd opgelegd aan de werkgever als kentekenhouder.

Bestaat er onderscheid overtredingen in privéauto of auto van de zaak?

Baanbrekend in dit arrest was dat dit ook geldt ook voor snelheidsovertredingen van minder dan 10 kilometer per uur, aangezien tot dan toe in de lagere rechtspraak werd geredeneerd dat opzet of bewuste roekeloosheid ontbrak bij een geringe snelheidsovertredingen. De Hoge Raad overwoog dat er geen onderscheid gemaakt dient te worden tussen werknemers die bekeurd worden voor overtredingen die begaan zijn met een privéauto en werknemers die bekeurd werden met een auto van de zaak.

Vonnis rechtbank Midden-Nederland d.d. 28 maart 2018**

In de rechtszaak die Start People had aangespannen wilde zij een boete voor rijtijden en rusttijden verhalen op één van haar uitzendkrachten wegens overtreding van de Rij- en Rusttijdenregelingen.

Beroep door Start People op arrest

Hierbij werd door Start People een beroep gedaan op voornoemd arrest van de Hoge Raad met de stellingname dat het vaste rechtspraak is dat het verrekenen van een boete niet valt onder de hoofdregel van art. 7:661 lid 1 BW.

Oordeel Kantonrechter

De Kantonrechter oordeelde dat Start People had miskend dat het arrest van de Hoge Raad uitsluitend betrekking had op verkeersovertredingen en dat Start People niet gesteld of bewezen heeft dat de uitzendkracht opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld.

Dus kan je boetes rijtijden en rusttijden verhalen op werknemer?

Wegens schending van de Rij- en Rusttijden worden er door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat forse boetes opgelegd aan werkgevers in het Beroepsgoederenvervoer.

De vraag rijst of een werkgever een boete op een werknemer kan verhalen in het geval aantoonbaar is dat een werknemer bewust de voorgeschreven rij- en rusttijden heeft overtreden, zonder dat de werkgever in kwestie enig verwijt kan worden gemaakt.

Rij- en rusttijdenregelgeving

Voorop wordt gesteld dat van een dergelijke situatie niet vlot sprake zal zijn gelet op de toezichthoudende taak van een werkgever voor naleving van de Rij- en Rusttijdenregelgeving, bestaande uit het (tijdig) uitlezen van de bestuurderspas en de tachograaf.

Opzettelijk of bewust roekeloos handelen

Dit laat onverlet dat artikel 7:661 lid 1 BW daartoe in beginsel wel een mogelijkheid biedt, in het geval de door de werknemer veroorzaakte schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen.

* Hoge Raad van 13 juni 2008, ECLI:NL:HR2008:BC8791

** Rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere d.d. 28 maart 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1197

Mr. Otto Lenselink

April 2018

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *