Hof van Justitie legt herhaald beboeten voor één feit aan banden

Hof van Justitie legt herhaald beboeten voor één feit aan banden

Hof van Justitie bepaalt dat er één boete mag worden opgelegd, ook als er voor meerdere dagen in een periode van 28 dagen er geen tachograafbladen worden verstrekt.

Hof van Justitie legt herhaald boeten voor één feit aan banden.

In 2019 heeft de Italiaanse hoogste rechterlijk instantie – Corte Suprema di Cassazione – een zogeheten prejudiciële vraag ter beantwoording voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie.

De feiten:

Bij twee wegcontroles die in 2013 waren uitgevoerd door de nationale autoriteiten van Italië werd vastgesteld dat twee bestuurders van vrachtwagens niet in staat waren om de tachograafbladen van de in hun voertuig ingebouwde tachograaf te overleggen die betrekking hadden op de dag zelf en op meerdere dagen in de daaraan voorafgaande periode van 28 dagen.

De feitenrechters in Italië:

De bevoegde rechter in eerste aanleg oordeelde dat voor iedere dag dat niet kon worden voldaan aan deze wettelijke verplichting er een afzonderlijke boete mocht worden opgelegd. De rechter in tweede aanleg was van oordeel dat er per zaak slechts één sanctie mocht worden opgelegd.

De verwijzende hoogste Italiaanse rechterlijke instantie merkte op dat er duizenden vergelijkbare zaken aanhangig waren, en dat zij gelet op de uiteenlopende nationale rechtspraak, een beginseluitspraak wenste van het Europese Hof van Justitie.

De prejudiciële vraag:

Deze vraag luidde of artikel 19 van de EG Verordening nr. 561/2006, betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (lees: de tachograaf) met zich meebrengt dat voor iedere afzonderlijke dag dat de bestuurder niet de registratiebladen kan tonen in de 28 dagen voorafgaand aan de controle, er een afzonderlijke boete kan worden opgelegd.

Het antwoord van het Hof van Justitie:

Het Hof van Justitie heeft in haar arrest van 24 maart 2021 uitsluitsel geboden. De bevoegde autoriteiten van een lidstaat waar een voertuig voor wegvervoer aan controle wordt onderworpen, ten aanzien van de bestuurder van dat voertuig die voor meerdere gewerkte dagen binnen het tijdvak dat de dag van controle en de 28 voorafgaande dagen bestrijkt de registratiebladen van het controleapparaat niet overlegt, mag slechts één inbreuk vaststellen en hiervoor slechts één enkele sanctie mogen opleggen.

Impact van het arrest van het Hof van Justitie en de gevolgen voor de wegvervoerder

Het arrest heeft in ieder geval tot gevolg dat in alle lidstaten van de EU, waaronder Nederland, met succes het standpunt kan worden verdedigd dat in het geval er voor meerdere dagen geen tachograafbladen kunnen worden getoond, dat er slechts één sanctie mag worden opgelegd.

De voor de wegvervoerder relevante vraag rijst of de door het Hof van Justitie voorgestane redenering dat voor één soort vergrijp dat herhaaldelijk en op meerdere dagen heeft plaatsgevonden, slechts één sanctie kan worden opgelegd, ook heeft te gelden voor andere sancties die worden opgelegd betrekking hebbend op het tachograafgebruik.

Arbeidstijdenwet

Voor inbreuken die resulteren in boeteoplegging wegens het niet voeren van een deugdelijke administratie als bedoeld in artikel 4: 3 lid 1 Arbeidstijdenwet, zoals het niet voor alle dagen kunnen aanleveren van tachograafgegevens (M-bestanden) worden immers forse boetes opgelegd. Ingevolge de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer 2016 geldt voor deze inbreuk een boete van € 4.400,-.

Het is de vraag of de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, en het uitvoerende orgaan de Inspectie Leefomgeving en transport (ILT), indachtig de uitspraak van het Hof van Justitie zich zal beperken tot het laten opleggen van één boete.

In dat geval is eerst de  Nederlandse rechter aan zet om te oordelen of dit nog is toegestaan. Met een verwijzing naar het hier besproken arrest, geef ik de wegvervoerder een goede kans van slagen dat er slechts één boete kan worden opgelegd.

Mocht uw transportbedrijf van de Inspectie Leefomgeving en Transport –  ILT -een boete of een voornemen tot boeteoplegging hebben ontvangen, dan kan ik u van advies voorzien en behulpzaam zijn met het indienen van een bezwaarschrift of een zienswijze. Uiteraard ben ik als transportrechtadvocaat ook bevoegd om uw transportbedrijf te vertegenwoordigen als het tot een gerechtelijke procedure komt.

Wilt u meer informatie, dan kunt u telefonisch contact opnemen. Ik ben bereikbaar op 076-5204044. Per email kunt u mij bereiken op info@transportrechtadvocaat.nl.

Mr. Otto Lenselink

Mei 2021

*Arrest Hof van Justitie d.d. 24 maart 2021

Vindplaats: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019CJ0870&from=EN

Share