Dronken rijden leidt tot verstrekkende gevolgen

De gevolgen van rijontzegging voor een beroepschauffeur wegens dronkenschap

De gevolgen van rijontzegging voor een beroepschauffeur wegens dronkenschap

De invordering van het rijbewijs van een beroepschauffeur heeft verstrekkende gevolgen voor zijn werkgever. Immers, een chauffeur zonder rijbewijs kan door de rijontzegging zijn functie niet meer uitoefenen! Dit artikel geeft tekst en uitleg en biedt u als werkgever adviezen hoe u deze situaties kunt aanpakken.

Er is dan ook een gerede kans dat een Kantonrechter genegen is om een arbeidsovereenkomst met een beroepschauffeur te ontbinden, indien het rijbewijs voor langere duur is ingetrokken. Het is daarbij niet van belang of het rijbewijs wordt ingetrokken tijdens of buiten werktijd.

Alcoholmisbruik

Alcoholmisbruik, al dan niet resulterend in een rij-ontzegging, kan een dringende reden opleveren voor rechtvaardiging van een ontslag op staande voet. De wetgever heeft dat expliciet bepaald in art. 7:678 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek:

  • wanneer hij (de werknemer) zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of aan liederlijk gedrag”.

Het geven van een waarschuwing is vaak belangrijk, alvorens er wordt overgegaan tot de meest vergaande arbeidsrechtelijke sanctie, te weten het ontslag op staande voet.

Ook zal een werkgever zich er bewust van moeten zijn dat er een zekere zorgplicht heeft te gelden, indien de werkgever op de hoogte is van de alcoholproblematiek van een werknemer.

Dronken rijden heeft verstrekkende gevolgen voor u als werkgever

Dronken rijden heeft verstrekkende gevolgen voor u als werkgever

Beleid ten aanzien van drankgebruik

Het voeren van een zerotolerance beleid ten aanzien van drankgebruik is ook belangrijk bij de beoordeling of een werkgever al dan niet kan overgaan tot het geven van een rechtsgeldig ontslag op staande voet of het met succes voeren van een ontbindingsprocedure.

Uitspraken Kantonrechters over bovenmatig alcoholgebruik tijdens werktijd

Om te illustreren hoe uiteenlopend Kantonrechters oordeelden over (bovenmatig) alcoholgebruik tijdens werktijd, verwijs ik naar twee uitspraken, waarbij chauffeurs onder invloed verkeerden tijdens de uitvoering van werkzaamheden.

(1) Ondanks een eerdere schriftelijke waarschuwing wegens drankmisbruik tijdens werktijd hield het ontslag op staande voet geen stand dat was gegeven aan een chauffeur van een strooiwagen die ‘in kennelijke toestand verkeerde’, zodanig zelfs dat hij niet in staat bleek om de deur van het voertuig te openen.

De Haarlemse Kantonrechter overwoog in deze zaak dat van de werkgever mocht worden verwacht dat hij de werknemer, van wie bekend was dat hij een probleemdrinker was, meer hulp had moeten bieden om van zijn drankverslaving af te komen. Andere overwegingen van de Kantonrechter waren de relatief lange duur van het 10-jarig dienstverband en het feit dat de chauffeur eerder wel goed functioneerde.*

(2) Een recenter voorbeeld waarbij een ontslag op staande voet vanwege drankmisbruik wel in stand bleef, betrof een dronken buschauffeur. Bij werkgever RET werd al jaren een actief zerotolerance beleid gevoerd ten aanzien drank- en druggebruik, hetgeen de Kantonrechter van belang achtte om het ontslag in stand te laten. Daarnaast was het alcoholpromillage van de chauffeur in kwestie dermate hoog, dat dit eveneens een strafrechtelijk delict opleverde.**

Conclusies

Zerotolerance beleid ten aanzien van alcohol

Het verdient aanbeveling voor een werkgever om schriftelijk vast te leggen dat er een actief zerotolerance beleid wordt gevoerd ten aanzien van alcoholgebruik op de werkvloer. Dit kan bijvoorbeeld worden opgenomen in het personeelshandboek. Het spreekt voor zich dat dit beleid strikt moet worden nageleefd.

Schriftelijke waarschuwing

Het verdient aanbeveling om eerst een werknemer schriftelijk te waarschuwen, in het geval er sprake is van alcoholgebruik tijdens het werk. Het is een overweging waard om eerst een minder vergaande sanctie op te leggen, zoals opschorting van het loon.

Ontslag op staande voet? Risicovol!

Het geven van ontslag op staande voet wegens alcoholgebruik is te allen tijde risicovol. Een alternatief kan zijn het indienen van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen en/of ongeschiktheid voor de functie.

Juridische hulp bij alcoholmisbruik van een beroepschauffeur

Voor alle arbeidsrechtelijke vragen waarmee u als ondernemer in de transportsector te maken kunt krijgen, kunt u vrijblijvend contact opnemen met mr. Otto Lenselink (info@transportrechtadvocaat.nl).

*Kantonrechter Haarlem, 31 maart 2006, ECLI:NL:RBHAA:2006:AV7917

** Rechtbank Rotterdam, sector kanton, 18 mei 2015, ECL:NL:RBROT:2015:5126

Januari 2016

Share